WARSZAWSKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

WKPM

Historia

starowka

 

      Przewodnictwo po Warszawie sięga początku ubiegłego wieku. W 1906 r. powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a już w 1909 r. zaczęto w jego ramach kształcić przewodników. Kolejny kurs odbył się, mimo wojennych warunków  w 1916 r. Prowadziła go stworzona przez Aleksandra Janowskiego sekcja Miłośników Warszawy. Pierwsi przewodnicy zajmowali się pokazywaniem historycznych rejonów miasta i obiektów zabytkowych.

     Okres międzywojenny przyniósł rozwój przewodnictwa; kolejne kursy, rozbudowę bazy turystycznej. Przewodnicy z PTK należeli do osób aktywnie uczestniczących w odbudowie życia miasta po zniszczeniach wojennych. Warszawski Oddział PTK reaktywowany został w marcu 1946 r., a już w maju tego roku odbył się pierwszy kurs przewodnicki. Przewodnicy oprowadzali społecznie, głównie mieszkańców miasta. Pokazywali to co zostało, kreślili wizje odbudowy i rozwoju miasta.

     Napływ turystów z zewnątrz nastąpił dopiero w następnych latach. W 1950 r. przewodnicy działający dotychczas jako Komisja Wycieczkowa PTK utworzyli koło przewodnickie. W tym roku powstało też, po połączeniu PTK i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, PTTK.

      Lata po 1956 r. to kolejne etapy działalności przewodnickiej, początki przybywania do stolicy gości z Zachodu. Warto przypomnieć, że przewodnicy byli inicjatorami uroczystych odpraw wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, utworzenia muzeum Marii Curie-Skłodowskiej i wielu innych zdarzeń w Warszawie.

      W 1973 r. powstał w Warszawie Przewodnicki Oddział PTTK. Rozwój ruchu turystycznego w latach siedemdziesiątych pozwolił stworzyć Centrum Obsługi Przewodnickiej i uznać formalnie "zawód" przewodnika. Centrum zostało przejęte w latach osiemdziesiątych przez Oddział Przewodnicki i zaczęło funkcjonować jako Biuro Przewodnickie "Trakt".  Lata dziewięćdziesiąte to okres nowych wyzwań, powstaje wiele firm zatrudniających przewodników, zmieniają się przepisy prawne. Nowe warunki ekonomiczne, kryzys finansowy oraz olbrzymia konkurencja i konieczność likwidacji przewodnictwa etatowego zmusiła w 1991 r. Zarząd Oddziału do likwidacji działalności gospodarczej Oddziału i skoncentrowania się na działalności programowo-statutowej. Grono naszych przewodników, którzy chcieli uratować Biuro "Trakt" postanowiło zorganizować spółkę przewodnicką i utworzyć Przewodnickie Biuro Turystyczne TRAKT.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       Warszawskie Koło Przewodników Miejskich, które obecnie jest jedną z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, należy do struktur  Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK/ Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego.

     Celem naszego Koła jest działalność statutowa, a więc szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji przewodnickich i integracja naszego środowiska przewodnickiego. Do roku 1980 na naszą działalność otrzymywaliśmy odpisy z funduszu przewodnickiego, który stanowił część wynagrodzenia przewodnickiego, a następnie - kiedy Warszawski Oddział Przewodników prowadził własną działalność gospodarczą i Biuro "Trakt" było biurem turystycznym Oddziału - Oddział finansował wszystkie potrzeby Koła.  Z chwilą utworzenia spółki przewodnickiej i Biura "Trakt"  Koło musi być samowystarczalnym i nasze potrzeby finansowe pokrywamy całkowicie ze składek członków Klubu WKPM. Potrzebę takich wpłat uchwalił Zarząd w roku 1992. Finanse nasze ewidencjonujemy prowadząc Księgę Kasową, rozliczani jesteśmy przez Komisję Rewizyjną WKPM. Obowiązek opłacania składek członkowskich klubów przewodnickich - zarówno WKPM jak i Koła Przewodników Terenowych - zatwierdził Zarząd Warszawskiego Oddziału Przewodników.

 Zgodnie z Regulaminem Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK, każdy przewodnik ma obowiązek:

- być członkiem PTTK

- opłacać składki Koła

- brać czynny udział w spotkaniach szkoleniowych WKPM

- interesować się problemami naszego Oddziału i Koła